სამომხმარებლო შეთანხმება

Street Role Play - მომხმარებლის შეთანხმება
Street Role Play
მომხმარებლის შეთანხმება, მხარეთა ვალდებულებები და სხვა სამართლებრივი შეთანხმებები

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1.1. ეს დოკუმენტი არის Street Role Play პროექტის საჯარო შეთავაზება, რომელიც მოიხსენიება როგორც "კონტრაქტორი".

1.2. ეს დოკუმენტი ოფიციალურია და გამოქვეყნებულია კონტრაქტორის ვებსაიტზე: https://geogta.ge/

1.3. Street Role Play პროექტში პროდუქტებში დარეგისტრირებით და (ან) კონტრაქტორის ნებისმიერ პროდუქტთან მიმართებაში რაიმე იურიდიულად მნიშვნელოვანი ქმედების განხორციელებით, თქვენ ავტომატურად ადასტურებთ, რომ სრულად წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით ქვემოთ მოცემული ხელშეკრულების დებულებებს, თქვენ იღებენ ვალდებულებას შეასრულონ ისინი და დარღვევის შემთხვევაში აგებენ პასუხს.

1.4. ეს დოკუმენტი არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობას თქვენს შორის - Street Role Play პროექტის მომხმარებელი (შემდგომში „მომხმარებელი“) და Street Role Play თამაშის პროექტი (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პუნქტი 2.4. მუხლი 2 ამ შეთანხმების). მომხმარებელი და კონტრაქტორი შემდგომში მოიხსენიება როგორც "მხარეები".

1.5. ამ შეთანხმების დებულებები შეიძლება დაექვემდებაროს ცალმხრივ გადასინჯვას Street Role Play -ის მიერ ყველა ნაწილში. კონტრაქტორი, თავის მხრივ, იღებს ვალდებულებას ასახოს ყველა ცვლილება განთავსებულ გვერდზე: https://geogta.ge/ ბოლო ცვლილების თარიღის მითითებით.

მუხლი 2. ხელშეკრულების პირობები
2.1. Player - მომხმარებლის მიერ შექმნილი ანგარიში, რომელიც შემდგომში ეკუთვნის Street Role Play -ს, რომელიც წარმოადგენს მომხმარებლისთვის საჭირო მონაცემთა კრებულს Street Role Play პროექტის პროდუქტების გამოსაყენებლად: მომხმარებლის ავტორიზაცია (ავთენტიფიკაცია), შიდა მნიშვნელობებზე წვდომა, სტატისტიკური მაჩვენებლები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.

2.2. სერვერის IP - კომბინაცია, რომელიც შედგება ასოებისა და (ან) რიცხვებისგან, რომლებიც მდებარეობს ":" ნიშნის წინ (შემდგომში პორტი), რასაც მოჰყვება 5 ციფრი. მიმდინარე Street Role Play IP-ებია: ge.geogta.ge:22005.

2.3. Donate Store - რესურსი, რომელიც მდებარეობს კონტრაქტორის ვებსაიტზე, მისამართზე: https://geogta.ge/donate.php და საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეიძინოს არაგააქტიურებული მონაცემები და ბრძანებები, რომლებიც გენერირებულია მათ მიერ აუდიოვიზუალური დისპლეებისთვის (შემდგომში, როგორც Donate Services) ჯილდოს გადახდა.

2.4. პროექტის წესები - დოკუმენტების ერთობლიობა, რომელიც ადგენს მომხმარებლების ქცევის წესებს, ასევე მის პასუხისმგებლობას მათ დარღვევაზე. ეს წესები განთავსებულია ექსკლუზიურად შემდეგ მისამართებზე:

ზოგადი წესები: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/Zogadi/;
ღონისძიებების ზოგადი წესები: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/Saerto1/;
წესები სახელმწიფო უწყებებისთვის: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/GG2w/;
კრიმინალური სტრუქტურების წესები: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/Wesebi2/;
არაოფიციალური ორგანიზაციების წესები: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/GG2/;
ოჯახური ღონისძიებების წესები: https://forum.geogta.ge/index.php?forums/GG2/;
2.5. Street Role Play Products (პროექტის პროდუქტები) - ინტერნეტ საიტი, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: https://geogta.ge/, პროგრამული უზრუნველყოფის ჩათვლით (მაგრამ არ შემოიფარგლება): Street Role Play Launcher განთავსებულია: https:// geogta.ge/install.exe

2.6. ანაზღაურება - კონტრაქტორისთვის გადახდა მომხმარებლისთვის არააქტივირებული მონაცემებისა და მათ მიერ წარმოქმნილი აუდიოვიზუალური დისპლეიების გამოყენების უფლების მინიჭებისთვის, ამ ხელშეკრულებით დადგენილ ფარგლებში. ანაზღაურების ოდენობას განსაზღვრავს კონტრაქტორი და დამოკიდებულია არააქტიური მონაცემებისა და ბრძანებების რაოდენობაზე, რომელთა გამოყენების უფლება გადაეცემა მოთამაშეს. ინფორმაცია ანაზღაურების შესახებ კონტრაქტორის მიერ განთავსებულია ინტერნეტში:

https://geogta.ge/donate.php და (ან) სხვა Street Role Play პროდუქტებში.

2.7. მონეტა - საიტის შიდა ვალუტა, რომელიც მიღებულია მომხმარებლის მიერ ჯილდოს გადახდისთვის  1ლ   = 250 მონეტა პროპორციის შესაბამისი ოდენობით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ Donate Store-ში ნაჩვენები ვირტუალური საქონელი, მიწოდებული მოთამაშე Street Role Playპროდუქტების ფარგლებში.

2.8. პროექტის მედია - კონტრაქტორის ოფიციალური გვერდები, რომლებიც განთავსებულია ინტერნეტის საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ქსელში შემდეგ მისამართებზე:

საიტი: https://geogta.ge;
პროექტის ფორუმი: https://forum.geogta.ge;
YouTube არხი: https://www.youtube.com/@StreetRPGeorgia/.
მუხლი 3. შემდგომი დოკუმენტები, რომლებზეც თქვენ ეთანხმებით
3.1. ეს მომხმარებლის შეთანხმება მოიცავს შემდეგს:

ქუქიების გამოყენება;
Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა;
მუხლი 4. ხელშეკრულების დადების პირობები
4.1. ნებისმიერი Street Role Play პროდუქტის დაყენებამდე და გამოყენებამდე, თქვენ უნდა წაიკითხოთ ამ დოკუმენტის ყველა დებულება. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობას, თქვენ არ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ და/ან სხვაგვარად შეხვიდეთ Street Role Play-ს პროდუქტებზე.

4.2. მომხმარებელს არ აქვს უფლება ისარგებლოს კონტრაქტორის მომსახურებით იმ ნაწილში, რომელშიც ეს აკრძალულია ტერიტორიის კანონმდებლობით,

Has perdido la conexión. Reconectando a GTAHUB.